Kartallar Ege

ŞİRKET BİLGİLERİ

Vizyonumuz

Geleceğin enerji ihtiyaçlarını karşılamak adına yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak enerji sektöründe lider konumuna gelmeyi ve temiz enerji üretimiyle gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakma vizyonunu benimsiyoruz.

Misyonumuz

Sürdürülebilir enerji çözümleri sunarak geleceğin enerji trendlerine öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Şirket Politikaları Ve Etik İlkeler

Kartallar Ege Enerji olarak, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakma hedefiyle temiz enerji üretimi konusunda kararlıyız. Kaynakların korunması ve çevre dostu enerji üretimini sağlamak bizim için sadece bir amaç değil, aynı zamanda tüm faaliyetlerimizin temelinde yatan bir ilkedir. İş stratejilerimiz bu bilinçle şekillenirken, alternatif enerji kaynaklarını geliştirmeye ve bu kaynakları dengeli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Şirket politikamız doğrultusunda belirlenen hedeflerimiz; uzun ve kısa vadede sürdürülebilir enerjiye olan bağlılığımızı somut adımlarla pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda:

 1. Karbon Nötr ve Yeşil Enerji Dönüşümü Politikası: Yenilenebilir enerjiye olan yatırımlarımızı arttırarak karbon ayak izimizi azaltmayı ve çevre dostu enerji üretimine odaklanmayı hedefliyoruz.
 2. Çevre Dostu Enerji Üretimi Politikası: Temiz enerji üretimine yatırım yaparak atmosfere sera gazı salımını en aza indirmeyi hedefleyen şirketimiz, çevre dostu enerji üretimini benimseyerek çevreyi etkileyen olumsuz koşulları en aza indirme taahhüdüyle iklim kriziyle mücadelede aktif rol almaktadır.
 3. Enerji Üretiminde Verimlilik Politikası: Sürdürülebilirlik ve kaynakların etkin kullanımı, verimlilik açısından büyük önem taşır. Firmamız, mevcut kaynakları etkin bir şekilde kullanarak enerji üretimini maksimize etmeyi hedeflemektedir.
 4. Kalite ve Güvenilirlik Standartları Politikası: Yüksek kalite standartlarına bağlı olarak güvenilir ve sürdürülebilir enerji üretimini sağlamak için iş süreçlerimizi titizlikle kalite kontrolü ile yönetiyor, böylece enerji sektöründeki güvenilir marka imajını koruyoruz.
 5. Yasal Uyum ve Etik Değerler Politikası: Şirketimiz, faaliyetlerini yürütürken tüm ilgili yasalara ve düzenlemelere uyum sağlayarak, etik değerlere bağlı kalırken iş ortaklarıyla ve paydaşlarıyla güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler geliştirir. Aynı zamanda şeffaf bir iş yapış biçimi benimser.
 6. Toplumsal Katkı ve İş birliği Politikası: Kartallar Ege Enerji, yalnızca enerji üretimi ve faaliyetleri ile değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve toplumsal iş birliği konusunda da gelişmiştir. Bu politika, şirketin sürdürülebilirlik ilkesini temel alarak toplumun refahına katkıda bulunmayı ve yerel topluluklarla etkili iş birliği içinde olmayı amaçlamaktadır.
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları Politikası: Tesislerimizde iş sağlığı ve güvenlik standartları uygulanmaktadır. Çalışanların korunmasını sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler ve eğitimler düzenlenmektedir. Bu politika iş kazalarını en aza indirmek, riskleri azaltmak ve iş sağlığı ve güvenliği özelindeki eğitimleri artırmayı hedeflemektedir.
 8. Eğitim ve Farkındalık Politikası: Çalışanlarımızın ve toplumun bilinçlenmesine önem veriyoruz. Bu politika, eğitimleri çeşitlendirmeyi ve düzenli hale getirmeyi amaçlayarak potansiyellerimizi geliştirmeyi hedeflemektedir.

İcra Kurulu

İcra kurulu üst yönetimi ilgilendiren şirket faaliyetlerini inceler. Bu incelemeler sonunda performans kriterlerine uygun olarak denetleme, iyileştirme, değişiklikleri uygulama sağlayan kuruldur. İcra kurulu Şirketin yasal yapısına bağlı olarak işlem ve yöntem sağlar. İcra kurulu bağlı bulunduğu şirketin hedef ve politikalarını yönlendirme sorumluluğundadır. Yönetim kuruluna karşı bağlı bulunur ve Şirket faaliyetlerine ait kurumsal yönetim etkinliklerin yürütmesine ve hedeflerin gerçekleştirilmesine uygun organizasyon yapısını düzenler.

Görevleri:

 • İcra Kurulu, her yıl en az bir defa şirket stratejisi ve uzun dönemli planlamasını ve yine her yıl en az bir defa şirketin iş bölümlerinin operasyonel planlamasını görüşür. İcra Kurulu ayrıca, yılda en az iki defa, önemli konulardaki gelişmeleri gözden geçirir.
 • Şirket stratejisinde, faaliyet alanlarında ürün ve hizmetlerde oluşacak yeni iş sahası yaratılması, iş sahasının genişletilmesi ya da belli bir iş alanından çıkarılması gibi önemli değişiklikler ve bu değişikliklere matuf sözleşmeleri hazırlar.
 • Her mali yıl başlangıcında gelecek yılın bütçesi (ciro, giderler, personel ve sonuç planlamaları) ve şirket borçlanma durumunu ve gelecek yıla ait yatırım ve mali planları yapar.
 • Planlama, raporlama, kontrol, risk yönetimi ya da muhasebe metod ve süreçlerinde yapılacak önemli değişiklikleri belirler ve uygular.
 • Şirketin temel faaliyet konularına ilişkin olağandışı etki doğuracak ya da olağandışı risk getirecek bedeli kapsayabilecek diğer iş ve işlemleri tespit eder.
 • İş programlarını hazırlamak, değiştirmek, yenilemek ve iş programlarının gerekli şekilde yürütülmesini sağlamak, iş programlarının yürütülmesi için, kişisel koruyucu malzemeler dahil her türlü gerekli malzeme, personel makine ve ekipman ihtiyaçlarını önceden programlamak ve zamanında temin etmek.

 

 • Tolay Yılmaz/ İcra Kurulu Başkanı
 • Günay Topaloğlu/ İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Mali İşler)
 • Ahmet Kemal Gür/ İcra Kurulu Üyesi Proje ve Yatırımlardan Sorumlu

Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul toplantıları şirketin ana politikasının belirlenmesi ve şirketin genel işleyişi ile ilgili çeşitli konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere yılda bir kez toplanmaktadır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri

ŞİRKET BİLGİLERİ
 
Şirket Türü A.Ş.
Şirket Tescil Tarihi 7.09.2021
MERSİS NO 0544115760900002
TİCARİ SİCİL NUMARASI 18798
TİCARİ SİCİL MEMURLUĞU Manisa
FİRMA UNVAN Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji Üretim Anonim Şirketi
Vergi Dairesi Mesir V.D.
Vergi Numarası 5441157609
Sektör Elektrik Enerjisi Üretimi
ADRES Uzunburun Mahallesi Uzunburun Sk. İdari Bina Apt. No:81 Yunusemre/Manisa
ŞİRKET TELEFON 90 236 225 01 50-51
WEB ADRESİ https://kartallarege.com/
E-POSTA ADRESİ cevre@kartallar.com.tr