Kartallar Ege

İCRA KURULU

İcra kurulu üst yönetimi ilgilendiren şirket faaliyetlerini inceler. Bu incelemeler sonunda performans kriterlerine uygun olarak denetleme, iyileştirme, değişiklikleri uygulama sağlayan kuruldur. İcra kurulu Şirketin yasal yapısına bağlı olarak işlem ve yöntem sağlar. İcra kurulu bağlı bulunduğu şirketin hedef ve politikalarını yönlendirme sorumluluğundadır. Yönetim kuruluna karşı bağlı bulunur ve Şirket faaliyetlerine ait kurumsal yönetim etkinliklerin yürütmesine ve hedeflerin gerçekleştirilmesine uygun organizasyon yapısını düzenler.

Görevleri:

İcra Kurulu, her yıl en az bir defa şirket stratejisi ve uzun dönemli planlamasını ve yine her yıl en az bir defa şirketin iş bölümlerinin operasyonel planlamasını görüşür. İcra Kurulu ayrıca, yılda en az iki defa, önemli konulardaki gelişmeleri gözden geçirir.

Şirket stratejisinde, faaliyet alanlarında ürün ve hizmetlerde oluşacak yeni iş sahası yaratılması, iş sahasının genişletilmesi ya da belli bir iş alanından çıkarılması gibi önemli değişiklikler ve bu değişikliklere matuf sözleşmeleri hazırlar.

Her mali yıl başlangıcında gelecek yılın bütçesi (ciro, giderler, personel ve sonuç planlamaları) ve şirket borçlanma durumunu ve gelecek yıla ait yatırım ve mali planları yapar.

Planlama, raporlama, kontrol, risk yönetimi ya da muhasebe metod ve süreçlerinde yapılacak önemli değişiklikleri belirler ve uygular.

Şirketin temel faaliyet konularına ilişkin olağandışı etki doğuracak ya da olağandışı risk getirecek bedeli kapsayabilecek diğer iş ve işlemleri tespit eder.

İş programlarını hazırlamak, değiştirmek, yenilemek ve iş programlarının gerekli şekilde yürütülmesini sağlamak, iş programlarının yürütülmesi için, kişisel koruyucu malzemeler dahil her türlü gerekli malzeme, personel makine ve ekipman ihtiyaçlarını önceden programlamak ve zamanında temin etmek.

Tolay Yılmaz/ İcra Kurulu Başkanı

Günay Topaloğlu/ İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

Ahmet Kemal Gür/ İcra Kurulu Üyesi Proje ve Yatırımlardan Sorumlu